Zawartość Twojego koszyka
sztuk
w całkowitej kwocie
z VAT
  • Pokaż

Regulamin

Uprzejmie informujemy, iż sklep ProGamingShop.pl do 31. 1. 2017 zakończy działalność  i nie będzie przyjmował  dalsze zamówienia.
Reklamacje będą nadal przyjmowane i realizowane na adresie siedziby sklepu.


Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy Progamingshop.pl działający pod adresem www.progamingshop.pl prowadzony przez Arasid spol. s.r.o z siedzibą ul. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica, Słowacja, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Banskej Bystrzycy, w Słowacji, sekcja: Sro, oddział:. 7714 / S , REGON: 930716951 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient (dalej tównież jako ''Kupujący'')­ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Progamingshop.pl.

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Arasid spol. s.r.o ul. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica, Słowacja; pod adresem poczty elektronicznej: progamingshop@progamingshop.pl.


4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Progamingshop.pl towarów są podane z podziałem na ceny brutto (zawierają podatek VAT)oraz netto (bez podatku VAT) są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru do miejsca przeznaczenia.

5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu Progamingshop.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym Progamingshop.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego Progamingshop.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący ­ na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży ­zyskują dopiero z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia  przez Sprzedającego.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Progamingshop.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Progamingshop.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją Sprzedawcy.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego Progamingshop.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zamówienia w sklepie internetowym Progamingshop.pl można dokonywać:

- przez stronę internetową sklepu www.progamingshop.pl –wkładając wybrane towary do koszyka i postępując zgodnie ze wskazówkami na stronie (nie ma obowiązku rejestrowania się)

- mailowo pod adresem progamingshop@progamingshop.pl ­ podając kod produktu, imię, nazwisko, adres korespondencyjny kupującego oraz wybraną formę płatności i dostarczenia towaru.

2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę, inny dzień wolny od pracy są przetwarzane pierwszego dnia pracującego następującego po dniu wolnym od pracy.

3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

4. Umowa kupna jest zawierana wiążącą akceptacją oferty przez Kupującego w postaci wypełnionego i odesłanego zamówienia na stronie internetowej sklepu, mailowo lub telefonicznie (zwana dalej ‘’zamówieniem’’) . Towary, które są prezentowane na stronie sklepu internetowego Progamingshop.pl Klient może zamówić zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 1. Automatycznie wysyłane "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia", które kupujący otrzyma na adres e-mail bezpośrednio po wysłaniu zamówienia nie może być uznane za wiążące akceptowanie zamówienia. Zawiadomienie o przyjęciu zamówienia ma za zadanie informować Kupującego o przyjęciu zamówienia w naszym systemie zamówień. Wiążącym akceptowaniem zamówienia jest telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie o akceptowaniu zamówienia po uprzednim przyjęciu zamówienia, weryfikacji : dostępności towaru , obowiązujących cen, terminu doręczenia, zwane jako ‘’Potwierdzenie zamówienia’’. W przypadku gdy cena towaru jest wyższa sprzedawca ma obowiązek uzyskać od Klienta zgodę na zmianę ceny według aktualnego cennika przed potwierdzeniem zamówienia. Otrzymaniem zgody Klienta na zmianę ceny a następnie potwierdzeniem (akceptacją) zamówienia przez sprzedającego, umowę uważa się za zawartą.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Arasid spol. s.r.o. Progamingshop.pl ul. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica, Słowacja, może to także zrobić drogą mailową na adres: progamingshop@progamingshop.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną,Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona na rachunek wskazany przez Kupującego; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

8. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać na adres: Arašid spol. s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica, Słowacja niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczeniajej w stanie niekompletnym Progamingshop.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

PŁATNOŚĆ

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

2. W sklepie ProGamingShop.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

- Przelew na konto bankowe Sprzedającego. Po złożeniu zamówienia jeśli wszystkie zamówione towary są na stanie, Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną fakturę proforma z danymi do wykonania przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

- Płatność za pobraniem ­ realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

- Płatność kartą za pośrednictwem serwisu PayPal ­ realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu informacji z servisu PayPal o dokonanej płatności na rzecz Sprzedającego.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego Progamingshop.pl na początku składania zamówienia.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

1. Zamówione towary mogą być dostarczane w postaci:

- elektronicznej ­CD Klucz ( tylko u towarów z dodatkową informacją na stronie sklepu o takiej możliwości doręczenia)

- fizyczne wysłanie zamówionego towaru np gra na nośniku CD/DVD

2. Zamówienia (z zastrzeżeniem, że są kompletne) złożone do godziny 12.00 od poniedziałku do piątku są wysyłane do Klienta tego samego dnia a doręczane w ciągu 2-­3 dni roboczych. Zamówienia złożone po godz 12.00 wysyłane są następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę (inny dzień wolny od pracy) realizowane są najbliższego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.

3. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską (UPS). Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy Kurierskiej UPS.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący i wynosi on 19,99zł.

GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Progamingshop.pl są nowe i objęte gwarancją Sprzedawcy.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

- W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz kopię faktury zakupu. Protokół reklamacyjny.

3. Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

5. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającegoprzy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniuprzez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

6. Reklamacje konsol do gry Xbox One, Xbox360 oraz akcesorii:Konsole Xbox one, Xbox 360, gry oraz wszystkie akcesoria należy reklamować bezpośrednio poprzez pomoc techniczną do produktów Xbox na stronie Microsoft. Link znajdziesz TU 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego ProGamingShop.pl zdjęcia towarów są orientacyjne. Mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru.

2. Arasid spol. S.r.o z siedzibą ul. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica, Słowacja, jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym ProGamingShop.pl. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności). Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Arasid spol. s.r.o oraz ich poprawiania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ProGamingShop.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ProGamingShop.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientówprzed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym ProGamingShop.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

6. Prawny stosunek sprzedającego i kupującego, który występuje jako przedsiębiorca jest regulowany i podlega prawu Republiki Słowackiej.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 27.01.2016 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.


KATEGORIE

Mogłoby Cię zainteresować
Masz pomysł lub problem. Napisz do nas!


FastCentrik® - Wynajem sklepu internetowego
Gry PC i gry na konsole ps3, ps2, xbox 360, nintendo wii, psp

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką plików cookies.

Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie.


JavaScript musí být povolen